• English
 • POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: RODO informujemy, iż:
  1) Administratorem Państwa danych osobowych jest firma STASIŃSKI sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Żyzna 11A, 42-202 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000598937, NIP 573-28-58-417, REGON 363354461, adres e-mail: info@stasinski.com.pl zwany dalej Administratorem lub Stasiński sp. z o.o.
  2) Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie zgodnie z prawem i nie wykorzystuje Państwa danych osobowych, w celach innych niż te, o których zostaliście Państwo poinformowani;
  3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  · realizacji złożonego przez Państwa zamówienia (zawarcia i wykonania umowy) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – i przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
  · udokumentowania wykonanej usługi/sprzedaży w związku obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – i przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
  · ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które to działania są prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – i przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
  ·marketingu bezpośredniego produktów własnych, które to działanie jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – i przechowywane przez czas wykonania umowy;
  ·marketingu produktów własnych po zakończeniu umowy, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO –i przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody;
  ·przeprowadzenia szkoleń, akcji, konkursów o charakterze promocyjnym i reklamowym, regulowanych regulaminem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)RODO – i przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;

  4) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych – w związku z realizacją celów, o których mowa powyżej (przy czym, takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora), – m.in. firmie transportowej (w związku z dostawą zamówienia), firmie informatycznej (w związku z serwisowaniem systemów informatycznych, świadczenia usługi hostingu), kancelarii prawniczej (w związku ze świadczeniem obsługi prawnej); firmie księgowej (w związku ze świadczeniem usług księgowych) oraz innym podmiotom obsługującym Administratora.

  5) Jako podmioty danych osobowych posiadają Państwo prawo do:

  · żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  · wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  · przenoszenia danych,
  · wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Kościuszki 43, 40-048 Katowice ),
  · cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; załącznik nr 1
  6) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  7) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  8) Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową/świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, jednakże bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy/świadczenie usług.
  Uprzejmie informujemy, iż wszelkie przetwarzanie danych osobowych przez Stasiński sp. z o.o. jest zgodne z prawem i rzetelne, albowiem Administrator, nie wykorzystuje Państwa danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa. Przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania danego zamówienia i dbamy z najwyższą starannością o ich bezpieczeństwo.

  Wykorzystywanie plików cookies.
  Poniższy opis dotyczy plików „cookies” (ciasteczek) i odnosi się do strony internetowej www.stasinski.com.pl, której właścicielem jest firma Stasiński sp. zo.o.

  Czym są pliki „cookies”?
  Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, głównie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputer, telefon, laptop, tablet itp.). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio dopasować stronę internetową do jego indywidualnych preferencji. Ciasteczka zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu oraz unikalny identyfikator.

  Do czego używamy plików „cookies”?
  Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz jej optymalizacji. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk.

  Jakich plików „cookies” używamy?
  Stosujemy dwa rodzaje plików „cookies” – „stałe” oraz „sesyjne”.„Sesyjne pliki cookies” – są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu przebywania użytkownika na stronie internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe pliki cookies” – pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Na stronie wykorzystywane są zewnętrzne pliki „cookies” przez partnerów strony internetowej w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)
  Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?
  Niniejsza strona internetowa nie gromadzi danych osobowych w plikach „cookies”

  Usuwanie plików „cookies”
  Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Możliwe jest w każdej chwili usunięcie plików „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.
  Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na wybrane funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  Załącznik nr 1

  STASIŃSKI sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Żyznej 11A,
  KRS 0000598937, NIP 573-28-58-417, REGON 363354461

  Żądanie niezwłocznego usunięcia danych osobowych i wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Ja, niżej podpisana/ny (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………………….

  (adres) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

  (numer telefonu) ……………………………………………………………………………………………………………………………..

  (e-mail) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
  (data urodzenia, Numer Identyfikacji Podatkowej/numer PESEL lub inne dane identyfikacyjne, na podstawie których administrator może znaleźć dane osobowe związane z tym wnioskiem w swoich zbiorach danych)

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
  na podstawie artykułu 7 i 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO niniejszym: (proszę wybrać):

  a) Cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych;
  b) Żądam niezwłocznego usunięcia moich danych osobowych.

  Data ………………………………….. Czytelny Podpis ……………………………………………………………
  Jeśli niniejszy formularz nie może być złożony w siedzibie spółki Stasiński sp. zo.o. przy ul. Żyznej 11a 42-202 Częstochowa można zeskanować i wysłać na adres info@stasinski.com.pl wówczas Inspektor Ochrony Danych podejmie odpowiednie środki komunikacji aby móc zweryfikować tożsamość osoby zwracającej się z określonym żądaniem. Ochrona danych osobowych przed nieuprawnionym ujawnieniem i zapewnienie dokładności danych osobowych jest jednym z kluczowych celów RODO, w związku z czym osoby, których dane dotyczą, muszą zaakceptować wymóg weryfikacji tożsamości przez spółkę Stasiński sp. z o.o. W przeciwnym razie, każdy mógłby zgłosić żądanie w zakresie danych osobowych, a to mogłoby doprowadzić do nieuprawnionego ujawnienia lub wykorzystania danych osobowych w sposób nieprawidłowy lub bezprawny.